DAS TESTAMENT
DAS TESTAMENT
OPENING PERFORMANCE ORCHESTRA PLAYS MAURIZIO BIANCHI


01 DAS TESTAMENT (FRACTION REMIX) (43:47)

02 DEFECTUM 20 (CREEPING REMIX) (23:00)


THE ORIGINAL RECORD “DAS TESTAMENT“ WAS PERFORMED AND RECORDED BY M.B. AT MECTPYO STUDIO, MILANO, 1982
THE ORIGINAL RECORD “DEFECTUM“ IS A DEFECTED LOOP FROM 2012
“DAS TESTAMENT“ AND “DEFECTUM“ ARE REWORKED BY OPENING PERFORMANCE ORCHESTRA, 2018/2019

OPENING PERFORMANCE ORCHESTRA - CONCEPT, ELECTRONICS
REMIXED AND MASTERED AT RE-SET STUDIO, PRAGUE
TRACK 2 MASTERED BY MICHAEL FOSSENKEMPER AT TURTLE TONE STUDIO

COVER THEMES BY MAURIZIO BIANCHI
COVER ART BY JAROSLAV BUZEK

SPECIAL THANKS TO MAURIZIO BIANCHI FOR HIS PERMISSION, A COVER THEME AND A LOOP FOR TRACK 2Das Testament

      Pod hladinou úspěchu, veselí a vize přicházející dokonalé budoucnosti se ukrývají ocelová monstra proplouvající černé hlubiny ve frenetickém pátrání po čerstvé kořisti, zotročitelné v nekonečných klikatých tubusech továrních chodeb, přinášejících surové celopaly do katedrálám podobných kotelen, jejichž plamenné útroby věčně žízní po svárech vody a ohně. I takovými obrazy nás na konci dvacátých let oblažoval Fritz Lang ve svém legendárním Metropolisu, kdy přesně vystihl tajemné a hrozivé podsvětí utopického města budoucnosti - města na povrchu hladkého, zářivého a čistého, v podzemí ovšem připomínajícího nekonečné a nehostinné podpalubí zaoceánských parníků, skutečný filmový triumf dystopie.
      Sám Fritz Lang v předtuše, že jím nastíněná doba není příliš daleko, prchá před hrůzami, které jeho domovina právě chystá rozpoutat v Evropě, aby se do ní vrátil až po hrozivé katarzi odhalení likvidačních táborů a masových hrobů v Polsku, Ukrajině i Německu - bezhlasně křičících svědků nezměrného utrpení, které Lang kdysi předpověděl. Symboly konce iluzí o humanitě civilizovaného světa se jako okénka filmového pásu a drážky šelakových desek nesmazatelně vpisují do kolektivní paměti lidstva jako groteskně obrovské memento mori, obětí milionů zveličený pomník středověkého strachu ze smrti bez vypořádaného odchodu. Děs člověka zírajícího do hlubin nevyhnutelnosti, které ani lidská vůle nemůže ovlivnit. Zbývá závěť - Das Testament - poslední otisk člověka, poslední slovo, poslední tečka za textem života.
-----
      O čtyřicet let později svět opět sní a připravuje hody štědré budoucnosti. Část věří v blahobyt schopných, část na dobu kruté rovnosti ve společnosti bez rozdílů a bez jedince. Stroje se opět otáčejí v synchronizované fuze výroby, telekomunikační linky překypují životem a datová centra před rozletem do nekonečna. Podzemí je stejné, podmínka je trvalá, nutná, nekompromisní. Tma, žluté žárovky průmyslového, mihotavého světla, temnota slojí, továrních hal, revoluce, restrukturalizace, realizace, rafinace, refabrikace, realizace. Po vyčerpání obětin přichází konec a hned po něm další pohyb s předvojem telefonních a elektrických drátů - na sever, na východ, tam kde je dost potravy pro stroje - lidí, uhlí, elektřiny, vody, vzduchu, ohně, kamene, kde je možné rozemlít, rozdrtit, přetavit, stlouci, sešroubovat, spájet, svařit. Vše v tempu - zákony člověka jsou neúprosné.
      Továrny mlčí, varhany v opuštěném kostele již nikdy nevydají tón a kosti nalezené ve spalovnách ční v otázce k lidstvu stejně jako zprohýbané skelety výrobních hal. Rez jako posmrtný život kovu, dech kostí se mění v dech oceli, obrazy zpustošení propojují svět jako tiché společné rekviem. Západ, Východ, vše prodchnuto představou života, ale skutečností konce. Nekonečné prázdné haly, zmrtvělé doly jako sloje prastarých draků, umlčené antény a kylopské betonové věže zatopené vodou. Skutečnost, která vypadla ze stránek novin, kterou nevidí oko televizní kamery ani mysl člověka. Nutnost žít v pohybu, jít za jasem slunce a nechat tmu za sebou. Obejmout spousty vod a nabídnout lidskou krev s olejem strojům. Vyrobit život, oživit neživé a vměstnat člověka do kovu. Pomník lidské vůli zhmotnělé v technice.
      Otázka kostí zůstává. Usmíříš ocelové božstvo? Zaseješ smrt, tam kde zem rodí? Proč my a proč ne ty? Chmurná otázka, na kterou odpověď nikdy nepřijde, jen dokola se opakující pokrčení rameny, výmluva, nutnost, osud, prozřetelnost, náhoda, běh světa, neštěstí a falešná lítost. Těmto nikdy nebude dopřáno uspořádat věci před odchodem, dopsal poslední větu svého života, stát na nohou, když konec otevře náruč a pohlédnout zpříma do prázdných důlků nutnosti života.
      Jejich testament je napsán až později ze zvuků zmizelého. Chyba, úder, magnetické trasy v překřížení drah, sršení jisker, drcení kamenů, pisklavé sršení elektřiny, dozvuk hudby, opakování a vnoření, chladný mozek stroje a nekonečná smyčce s bez vývoje, a přece v neustálé proměně. Vypalování písmen do zdí zamlklých hal, jména obětí Šoa, obětí válek, jméno stavitele, jméno vládce a nekonečné variace písmen, nekonečné svazky kódů, brzy nesmyslné mantry ocelových měst a jejich obyvatel. Desky zákona, vytepané slovy a desky strojů protkané drahami, které očekávají novou mysl, mysl beze slov. Poslední hlásky a ikty rezonují skrze prázdnotu ve snaze urvat to poslední, co lze. Ještě něco doříci, ještě přidat akcent do hudby, ještě najít v chaosu zkreslení něco nového, poslední písmeno, poslední slovo, poslední myšlenka, poslední idea, poslední okamžik. A pak už nic. Tehdy, jako dnes. Das Testament.

Přemek Ondra
Praha 2019


Das Testament

      Sotto la superficie del successo, dell’allegria e della visione di un imminente futuro perfetto si celano mostri d’acciaio che attraversano cupi abissi, alla ricerca frenetica di prede fresche da ridurre in schiavitù negli interminabili tunnel tortuosi dei corridoi di fabbrica che portano crude oblazioni pronte da bruciare in caldaie simili a cattedrali, le cui fameliche viscere di fiamma bramano perennemente contese tra acqua e fuoco. Anche con immagini di questo tipo ci deliziava, alla fine degli anni Venti, Fritz Lang nel suo leggendario film Metropolis, nel quale è riuscito a rappresentare con estrema precisione il misterioso e minaccioso mondo sotterraneo della città utopica del futuro - una città che si presenta patinata, radiosa e pulita sulla superficie, ma che nel sottosuolo cittadino ricorda gli interminabili e inospitali vani di sottocoperta dei piroscafi transatlantici - un autentico trionfo cinematografico della distopia.
      Lo stesso Fritz Lang, presagendo che l’era da lui descritta non fosse, poi, così lontana, fuggì dagli orrori che la sua patria stava per scatenare in Europa, per tornarvi solo dopo la terribile rivelazione catartica dei campi di sterminio e delle fosse comuni in Polonia, Ucraina e Germania – testimoni che urlano senza voce l’immensa sofferenza profetizzata da Lang. I simboli della fine delle illusioni sull’umanità del mondo civilizzato sono indelebilmente impressi nella memoria collettiva dell’uomo come i fotogrammi delle pellicole cinematografiche o i solchi incisi sui dischi di gommalacca, al pari di un memento mori di proporzioni grottescamente enormi, un monumento alla paura medievale della morte improvvisa senza confessione e senza i giusti riti, ingigantito dal sacrificio di milioni di vittime. Il terrore dell’uomo che fissa nell’abisso dell’ineluttabilità, che non può essere influenzato nemmeno dalla volontà umana. Non rimane che il testamento - Das Testament – l’ultima traccia lasciata dall’uomo, l’ultima parola, l’ultimo punto al termine del testo della vita.
-----
      Quarant’anni dopo, il mondo riprende a sognare e allestisce il festino di un futuro generoso. Una parte crede nel benessere dei capaci, l’altra in un’epoca di spietata uguaglianza nell’ambito di una società priva di differenze e di individualismo. Le macchine hanno ripreso a marciare al ritmo della fuga sincronizzata della produzione, le linee di telecomunicazione traboccano di vita e i centri di dati prima dello slancio verso l’infinito. Il sottosuolo è lo stesso, la condizione è permanente, necessaria, senza compromessi. Tenebre, lampadine gialle della tremolante luce industriale, oscurità delle grotte, dei capannoni delle fabbriche, rivoluzione, ristrutturazione, realizzazione, raffinazione, ri-fabbricazione, realizzazione. Una volta esaurite le vittime sacrificali sopraggiunge la fine e, subito dopo, il movimento successivo con l’avanguardia dei fili telefonici ed elettrici - a nord, ad est, laddove è possibile garantire la sussistenza delle macchine per mezzo di persone, carbone, elettricità, acqua, aria, fuoco, pietra, laddove è possibile macinare, sminuzzare, rifondere, inchiodare, avvitare, congiungere, saldare. Il tutto eseguito a ritmo - le leggi dell’uomo sono implacabili.
      Le fabbriche tacciono, dall’organo nella chiesa abbandonata non risuonerà più alcuna nota e le ossa rinvenute negli inceneritori si ergono torreggianti nella domanda rivolta all’umanità proprio come gli scheletri deformati dei capannoni di produzione. Ruggine come vita del metallo dopo la morte, il respiro delle ossa si trasforma nel respiro dell’acciaio, le immagini della devastazione uniscono il mondo al pari di un muto requiem comune. L’Occidente, l’Oriente – tutto è permeato dall’idea della vita ma dalla realtà della fine. Interminabili capannoni vuoti, miniere intorpidite come grotte di antichi draghi, antenne ammutolite e ciclopiche torri di cemento allagate. La realtà omessa dalle pagine dei giornali, che non viene percepita né dall’obiettivo della telecamera televisiva, né dalla mente umana. La necessità di vivere in costante movimento, di dirigersi verso la luce del sole, lasciandosi alle spalle l’oscurità. Abbracciare grandi quantità d’acqua e offrire alle macchine sangue umano insieme all’olio. Fabbricare la vita, infondere la vita a ciò che è inanimato e costringere, pigiare l’uomo nel metallo. Un monumento alla volontà umana materializzata nella tecnologia.
      La questione delle ossa rimane aperta. Riuscirai a placare la divinità d’acciaio? Seminerai morte nel luogo dove la Terra partorisce? Perché noi e perché non tu? Una domanda tetra che non riceverà mai risposta, bensì solo alzate di spalle, scuse, necessità, destino, provvidenza, coincidenza, andamento del mondo, disgrazia e falso rimorso ripetuti all’infinito. A costoro non sarà mai concesso di sistemare le cose prima di lasciare questo mondo, finire di scrivere l’ultima frase della propria vita, restare in piedi quando la fine apre le braccia e guardare dritto nelle orbite vuote dell’ineluttabilità dell’esistenza.
      Il loro testamento è postumo, composto dai suoni di ciò che è ormai scomparso. Errore, colpo, percorsi magnetici all’incrocio dei binari, scoppio di scintille, frantumazione di pietre, guizzo stridulo di elettricità, spegnersi delle ultime note, ripetizione e immersione, freddo cervello delle macchine e loop infinito senza sviluppo ma, ciononostante, in continua trasformazione. Imprimere a fuoco sulle pareti di sale silenziose i nomi delle vittime della Shoah, delle vittime di guerra, il nome del costruttore, il nome del sovrano e l’infinita combinazione delle lettere, fasci infiniti di codici, mantra presto svuotati di significato delle città d’acciaio e dei loro abitanti. Tavole della legge sulle quali sono incise parole e schede di macchine intessute di piste che attendono una nuova mente, una mente priva di parole. Gli ultimi suoni e le ultime cadenze risuonano nel vuoto, nel tentativo di afferrare ciò che resta. Completare una frase lasciata in sospeso, aggiungere un accento alla musica, trovare nel caos della distorsione qualcosa di nuovo, l’ultima lettera, l’ultima parola, l’ultimo pensiero, l’ultima idea, l’ultimo momento. E, poi, più nulla. Allora come oggi. Das Testament.

Přemek Ondra
Praga 2019


Das Testament

      Beneath the surface of success, revelry and the vision of an imminent perfect future conceal steel monsters, floating through the black depths, frenetically seeking new prey to be enslaved in the infinite twisting tubes of factory corridors, bringing raw holocausts into cathedral-like boiler-rooms, with their fiery entrails for ever thirsting for contentions between water and fire. Such are some of the images with which in the late 1920s Fritz Lang delighted us in his now legendary film Metropolis, capturing with precision the mysterious and ominous underground of a urban dystopia, a city smooth, shiny and clean on the surface, yet underfoot reminiscent of the endless, inhospitable underdecks of steamships – a true cinematic triumph of dystopian drama.

      Anticipating that the time he outlined was not so far away, Fritz Lang fled before the horrors his homeland was about to unleash in Europe, and would only return to it after the dreadful catharsis in the wake of the discoveries of the extermination camps and mass graves in Poland, Ukraine and Germany – voicelessly crying witnesses to the fathomless suffering Lang had once portended. Like picture frames of filmstrips and grooves of shellac records, symbols of the illusions of the humanness of the civilised world have been indelibly engraved in the collective memory of humankind as a grotesquely huge memento mori, a monument to the medieval fear of death without having settled the departure, a monument magnified by the sacrifice of millions. The dread overwhelming a person gazing into the depths of inevitability, which not even human will can influence. All that is left is the testament – Das Testament – the final trace of a human, the final word, the final full stop after the text of life.
-----
      Forty years on, the world again dreams, preparing a feast of a bountiful future. Some of humankind believe that the capable deserve affluence, some are convinced that the time has come to establish cruel equality in society, without difference and without individuals. Machines spin again in synchronised production fusions, telecommunication lines teem with life, data centres thrive without end. The underground is the same, the condition permanent, necessary, uncompromising. Darkness, yellow lamps of the industrial, flickering light, the obscurity of coal seams, factory halls, revolution, restructuring, implementation, refinement, remanufacturing, execution. After the oblations have been exhausted, there comes the end, followed by yet another movement, with a vanguard of telephone and electrical wires – to the north, to the east, where there is enough food for machines – people, coal, electricity, water, air, fire, stone – where there is something than can be ground, crushed, recast, knocked together, bolted, welded. Everything at a furious pace - the human laws are inexorable.

      Factories are silent, an organ in an abandoned church will never again generate a tone, and the bones found in incinerators loom large as a question for humankind, just as the warped skeletons of production shops. Rust like a cadaveric life of metal, the breath of bones turns into the breath of metal, images of devastation interconnect the world like a silent collective requiem. The East, the West, everything imbued with the idea of life, the reality of the end. Infinite empty halls, deadened mines like seams of ancient dragons, silenced aerials and cyclopean concrete towers submerged in water. Reality that has disappeared from the pages of newspapers, reality that is seen neither by the eyes of television cameras, nor by the human mind. The urgency of living in motion, following the brightness of the sun and leaving darkness behind. Embracing loads of water and offering human blood mixed with oil to machines. Producing life, inspiriting that which is lifeless and squeezing human beings into metal. A monument to human will materialised in technology.

      The question of bones remains. Will you assuage the steel deity? Will you sow death where soil yields? Why we and why not you? A grim question that will never be answered, with the only responses being ever repeating shrugs, excuse, evasion, necessity, fate, providence, chance, the tenor of the world, misery and feigned sorrow. They will never be granted the opportunity to settle things before departure, to finish the final sentence of their life, to stand on their feet when the end will open its arms and to glance directly into the empty sockets of the necessity of life.

      Their testament is written later, from the sounds of that which disappeared. An error, magnetic routes in the crossover of tracks, sparkling, crushing of stones, the squeaky scintillating of electricity, an echo of music, repetition and immersion, the cool mind of a machine and never-ending loops without development, yet in constant transformation. Burning of letters on the walls of silent halls, the names of the victims of the Shoah, the victims of wars, the name of the builder, the name of the ruler and innumerable variations of letters, endless bundles of codes, the soon-to-be-senseless mantra of steel cities and their inhabitants. The tables of the law with embossed words, and the tables of machines interwoven with lines that expect a new mind, a mind without words. The last speech sounds and ictuses resonate through emptiness, striving to take possession of that which still can be seized. To complete an idea, to add accent to music, to find something new in the chaos of distortion – the final letter, the final word, the final thought, the final idea, the final moment. And then nothing. Like at that time, like today. Das Testament.

Přemek Ondra
Prague, 2019