reflections IIZnámé a všude přítomné zvukové podněty jsou razantně modifikovány a transformovány do podoby nemající pevnou strukturu. Nově vzniklý substrát postrádá tradiční hudební parametry - melodii, rytmus, harmonii. Intenzivní zvukový záznam spolu s obrazovými abstrakcemi vytvářejí nové prostory pro fantazii. Otázka prvotnosti hudebního nebo obrazového záznamu zůstává rovněž otevřená.

Well-known and ever-present sound elements are significantly modified and transformed into a form without fixed structure. The newly arisen substrate lacks traditional musical parameters: melody, rhythm, harmony. The intense sound recording together with visual abstractions create new spaces for imagination. The question of whether the musical or sound experience takes precedence remains open.

thanks to  atd  for english translation