fraction music- vzniká jako reakce na současný způsob práce s hudebním materiálem, kdy je analogový zvuk nahrazen zvukem digitálním
- tento převod analogového signálu do digitální formy je záměrně upřednostněn před hudebním obsahem
- původní hudební či zvukový materiál je v uměle vytvořených zvukových digitálních mapách záměrně destruován a nahrazován novými zvukovými strukturami
- vzniklá nečitelnost těchto zvukových struktur otevírá nové prostory vyznačující se téměř absolutní absencí již zažitých hudebních i zvukových postupů
- tyto nové prostory jsou obtížně uchopitelné a jejich půvab spočívá především v přímé konfrontaci s osobním přístupem posluchače


- originates as a reaction to contemporary musical approaches, by replacing analog sounds with digital sounds
- the transformation of analog signal to digital form is deliberately favored over the original musical content
- the original music or sound material is intentionally destroyed using artificially constructed digital sound maps and is replaced with new sound structures
- these new, seemingly opaque sound structures open new spaces in which previous experiences of music and sound are almost entirely absent
- these new spaces are difficult to comprehend and their attraction lies primarily in how they confront the listener's personal musical approach

thanks to  atd  for english translation