SPATIAL POEM: MOVING EVENT (2022 VERSION)

Prague & surroundings
20 April 2022


Spatial Poem: moving event (2022 version)


I. Mieko Shiomi: Spatial Poem No. 1 (1965)

V roce 1965 začala Shiomi psát Spatial Poem No.1, první ze série devíti Spatial Poems, a formulovala jazykový podnět: "Slovní událost: Napište slovo (nebo slova) na přiloženou kartičku a někam ji umístěte. Řekněte mi prosím slovo a místo, které bude uvedeno na mapě světa." Frustrována omezeními, která geografická blízkost kladla na účastníky a diváky uměleckých akcí, využila poštovní systém ke spojení umělců a spolupracovníků po celém světě a svou výzvu rozeslala poštou. Jako členka hnutí Fluxus mohla požádat umělce a impresária Fluxusu George Maciunase, aby jí poskytl ze svého seznamu adresy umělců, přátel a příznivců, kteří byli součástí globální sítě skupiny.
Příjemci Shiomiho žádosti o "slovní akci" odpověděli popisem slova nebo slov, která si vybrali, a podrobnostmi o místech, kde své kartičky umístili. Každý špendlík na ručně kreslené mapě nese vlaječku s textem, který obdržela. Špendlíky vizualizují celý proces spolupráce, při němž se Shiomi vzdala autorské kontroly a přijala princip náhody. Výsledkem je trojrozměrná báseň mapovaná v čase a prostoru.

MoMa New York: www.moma.org


II. Mieko Shiomi: (2022 version)

Výstava současného umění Shiomi Mieko v rámci Aichi Triennale 2022 zahrnuje její nové dílo (verze 2022) a devět dokumentů a publikací souvisejících s její sérií Spatial Poem (1965-75), které byly shromážděny z několika japonských muzeí umění.
Pro program Performing Arts na Aichi Triennale 2022 vybrala Shiomi v souladu s tématem festivalu "STILL ALIVE" performativní díla ze své série Events od roku 1966 do současnosti, včetně nových prací, a představila dva programy nazvané "Performing Words and Concepts" a "Piano × Performance".

Zadání pro oslovené umělce
- Něco přesuňte.
- Informujte nás, kdy, jak a co jste odkud kam přesunuli.
- Všechny zprávy budou uspořádány a vystaveny na velké mapě světa.
- Období realizace: 6. - 20. dubna 2022
- Slovní limit: do 100 slov v angličtině


Více informací: www. aichitriennale.jp
Video z výstavy v Tokiu, kde byla uvedena Spatial Poem: moving event (verze 2022): shiomimieko_spatialpoem_aichi2022


III. Opening Performance Orchestra: Broken Piano Movement

Piano značky GebrüderStingl z roku 1916. Piano, které nelze naladit. Piano, které stojí venku na zahradě, svítí na něj slunce a padá na něj déšť. Broken Piano. Právě takové piano vlastní Opening Performance Orchestra. Piano, které bylo v roce 2021 použito k nahrání skladeb určené pro Broken Piano. Skladatelé Terry Riley a Milan Knížák jsou autoři skladeb pro Broken Piano. Na zahradě v obci Vyžlovka skladby nahrál klavírní virtuos Miroslav Beinhauer. Právě toto piano bylo 20. dubna 2022 přestěhováno do studia SONO v Unhošti. Právě na toto piano budou na podzim 2022 nahrány další nové skladby pro Broken Piano. Philip Glass, Peter Graham, Milan Guštar, Milan Knížák, Yoon-Ji Lee, Gordon Monahan, Terry Riley, Elliott Sharp. Rozbité, ale slavné piano.I. Mieko Shiomi: Spatial Poem No. 1 (1965)

In 1965 Shiomi began Spatial Poem No. 1, the first of what would become a series of nine Spatial Poems, by formulating a language-based prompt: “Word Event: Write a word (or words) on the enclosed card and place it somewhere. Please tell me the word and the place, which will be edited on the world map.” Frustrated by the limits that geographic proximity placed on the participants and audiences for art, she used the postal system to connect artists and collaborators around the globe, sending her prompt out through the mail. As a member of Fluxus she was able to ask the Fluxus artist and impresario George Maciunas to provide her with his mailing list of artists, friends, and supporters that were part of the group’s general global network.
Recipients of Shiomi’s “Word Event” request responded with accounts of the word or words they had chosen and the details of the locations where they had placed their cards. Each pin in the hand-drawn map carries a flag with the text she received. Together the pins visualize the entire collaborative process, one in which Shiomi relinquished authorial control and embraced chance. The result is a three-dimensional poem mapped across time and space.

MoMa New York: www.moma.org


II. Mieko Shiomi: (2022 version)

Shiomi Mieko’s Contemporary Art exhibition as part of the Aichi Triennale 2022 includes her new work (2022 version) as well as nine documents and publications related to her Spatial Poem series (1965–75) collected from several Japanese art museums.
For Aichi Triennale 2022’s Performing Arts program, Shiomi selected performance works from her Events series from 1966 until today, including new works, in accordance with the festival’s theme “STILL ALIVE,” and presented two programs titled “Performing Words and Concepts” and “Piano × Performance”.

Assignment for contacted artists
- Move something.
- Please inform us of when, how and what you moved from where to where.
- All reports will be arranged and exhibited on a large world map.
- Performance period: 6 – 20 April 2022
- Word limit: within 100 words in English


More information: www. aichitriennale.jp
Video from the exhibition in Tokyo, where Spatial Poem: moving event (verze 2022) was presented: shiomimieko_spatialpoem_aichi2022


III. Opening Performance Orchestra: Broken Piano Movement

The event took place in Prague & surroundings, Czech Republic. Gebrüder Stingl piano from 1916. The piano cannot be tuned. The piano is in the garden, the sun shines on it and rain falls on it. It is Broken Piano. This piano is owned by the Opening Performance Orchestra. It was used in 2021 to record music designed for Broken Piano. Composers Terry Riley and Milan Knížák are the authors of music for Broken Piano. Piano virtuoso Miroslav Beinhauer recorded the music in the garden in the village Vyžlovka. It was this piano that was moved to the SONO studio in Unhošť on 20 April 2022. This piano will be used to record more music for Broken Piano in the autumn of 2022. Philip Glass, Peter Graham, Milan Guštar, Milan Knížák, Yoon-Ji Lee, Gordon Monahan, Terry Riley, Elliott Sharp. A broken but famous piano.